درباره ما

ما برای شما فراخوانی تازه از بهر سفر به منظومه شاعرانه انسان ایرانی داریم. خویشکاری ما سیری در جهان فرهنگ و هنر و ادب گاهانی است. پس مشتاقیم در این مسیر، درک امروزی و نوینی از تمدن ایرانِ بزرگِ فرهنگی را در چهار «گاه» با شما به اشتراک بگذاریم:

کارگاه، جشن‌گاه، دیدگاه و خانگاه

چشم‌انداز: بستری برای رویداد‌های تجربه‌محور در جهت تقویت و تسهیل مشارکتِ فرهنگی به منظور شبکه‌سازی.


کارگاه: آنچه که مایه انگیزش پیشه‌وری، کنشگری، جنگ و #کاشت گردد.

هدف: آموزش و پرورش، پژوهش و آفرینش


جشن‌گاه: آنچه که مایه انگیزش شادی، سرور، مهمانی و #برداشت گردد.

هدف: سرگرمی و لذت، فرحی ذات، خوش سامانی و برانگیختن حُسنِ توجه


دیدگاه: آنچه که مایه انگیزش برای دیدار ناشناخته‌ها و #داشت نیروی برکشنده گردد.

هدف: کاوش و ماجراجویی، سیر و سفر


خان‌گاه: آنچه که مایه انگیزش برای فرآوری خان و خانه و سفره، خوان و مقام و مرتبه‌ای گردد.

هدف: تعلق‌خاطر، ثروت و سرمایه، #اندوخت